Funcionaris interins, personal laboral i Covid19

Funcionaris interins, personal laboral i Covid19
Valore este post

 

Funcionaris interins i Covid19. El virus ha fet que estiguis confinat/ada a casa? No saps ben bé en quina situació laboral et trobes i què farà la Generalitat de Catalunya? Intentem donar-te respostes en aquesta breu entrada. T’interesa? Segueix-me!

En quina situació està el meu contracte si soc funcionari/ària interí/na?

El teu contracte amb l’Administració com a funcionari interí o personal laboral està suspès, que no extingit. El Reial Decret-Llei 10/2020 de 29 de març diu clarament en el seu article 1.1 que l’àmbit subjectiu d’aplicació (això és, a quines persones afecta) s’estén tant a treballadors del sector privat com del sector públic que no hagin vist aturada la seva activitat com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma arran del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Continuant amb la primera norma citada, els articles 2 i 3 parlen de l’existència d’un permís retribuït i de la necessitat de tornar o recuperar les hores no treballades durant el temps de durada de l’esmentat permís retribuït. Per tant, durant la durada del confinament pel Covid es continua mantenint aquella relació laboral amb l’Administració. Qüestió diferent serà la forma en què s’hagin de tornar aquelles hores. Qui escriu aquest article és, a més d’advocat, funcionari de la Generalitat. Per aquesta segona feina també es veu afectat per la necessitat de retornar les hores no treballades però el cas és que encara no sabem de quina forma les haurem de tornar.

 

Funcionaris interins i Covid19. La meritació derivada del nostre temps de treball, es tindran en compte aquests mesos a efectes de barem per a funcionaris interins?

Si tenim en compte el que hem exposat en el punt anterior, no hi ha d’haver cap mena de dubte que sí, efectivament s’haurà de tenir en compte aquell temps de treball.

Com hem dit, la relació laboral entre els educadors/es, vetlladors/es i professors/es i l’Administració Pública subsisteix. Tant és així que les hores derivades del permís retribuït s’han de retornar. Així ho contempla el Reial Decret Llei esmentat i cal tenir en compte que l’article 149.1.7è i 18è de la Constitució Espanyola indiquen que la regulació en material laboral i el règim estatutari dels funcionaris són competència exclusiva de l’Estat.

Si recorrem ara a la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’article 14.i) no permet un tracte diferent entre, per exemple, un funcionari de carrera i un funcionari interí. Aquest és un altre argument que permet afirmar que si aquest temps de confinament compta com a temps de relació laboral per a un funcionari de carrera, també ha de ser així per a un funcionari interí. Valgui dir a l’efecte que l’article 14 no parla de funcionaris de carrera sinó d’ «empleats públics«; concepte molt més genèric i que ha d’incloure més persones que les funcionàries de carrera.

Què hi ha dels treballadors en règim de personal laboral?

A més i respecte del personal laboral, l’article 27 de la mateixa norma remet a les lleis en matèria laboral. Per tant, tampoc hi ha cap mena de dubte que durant el confinament, el contracte no està extingit. En conseqüència, el temps que durin les restriccions de l’activitat a la qual s’hi dedica, ha de computar a efectes retributius i baremables. És a dir, funcionaris interins i personal laboral es troben en situacions similars davant del Covid19.

 

Què hi ha respecte de la borsa de substitutes i la suma dels dies de servei?

Del que hem exposat anteriorment entenem que els dies que duri l’estat d’alarma per la crisi sanitària del Covid19 han de ser considerats com a dies de treball a aquests efectes. Ja em dit que la relació laboral subsisteix i en aquest sentit han de subsistir també la generació de drets laborals. Ara bé, la incertesa serà la forma en què l’Administració interpreti aquesta situació excepcional.

Què hi ha d’un possible nomenament extraordinari fins el dia 31 juliol?

Aquest punt és més polèmic i difícil de predir. Sense dubte, la data sol·licitada va més enllà de la data de fi de l’any lectiu o escolar, per la qual cosa no seria possible aquella extensió. Més si tenim en compte que durant el temps que dura l’estat d’alarma no s’ha extingit el seu contracte de treball o relació laboral amb l’Administració. La fi de molts contractes (tant privats com amb l’Administració) finalitzen el mes de juny i aquella haurà de ser la data de fi de la relació entre les parts.

Ara bé, les hores de permís retribuït s’han de retornar i encara no sabem com ho farà l’Administració. Depenent que vulgui fer el Departament d’Ensenyament, és possible que el període lectiu s’estengui més enllà del mes de juny. En aquest cas concret, entenc que sí seria factible allò que proposa la Plataforma substitutes IMEB. Per ara, no hem localitzat cap acord, resolució o instrucció que reguli aquests concrets aspectes.

Esperem haver donat resposta a les vostres inquietuds. Per ara és tot molt incipient i caldrà veure esdeveniments per veure si les mesures que emprengui la Generalitat de Catalunya són correctes o no. Si sou personal laboral, també podeu consultar altres articles del vostre interès.