Les notificacions electròniques amb pàgines en blanc no tenen efecte legal?

cartero entregando notificación
Valore este post

Doctrina jurisprudencial en matèria de notificacions electròniques. Nul·litat i manca d’efectes legals de la notificació rebuda pel contribuent quan contingui pàgines en blanc.

El Tribunal Suprem confirma en la seva sentència 4991/2016 de 16 de novembre la sentència de l’Audiència Nacional de 07 de juliol de 2016 ve a establir que quan l’administrat rep una notificació que conté pàgines en blanc aquesta esdevé nul·la sempre que aquesta circumstància generi indefensió, ja que la notificació és la comunicació formal de l’acte administratiu de què es tracti, de la qual depèn l’eficàcia d’aquell acte i que constitueix una garantia tant per a l’administrat com per a l’Administració.

I és que si tenim en compte que amb caràcter general s’ha entès que allò rellevant en les notificacions no és tant que es compleixin les previsions legals sobre com s’han de dur a efecte les mateixes com el fet que els administrats arribin a tenir compliment d’aquelles o hagi pogut tenir un coneixement de l’acte notificat, no podem afirmar que en tots els casos en els quals les notificacions electròniques que pateixin el defecte esmentat hagin de ser declarades nul·les.

Havent deixat aquest punt clar, l’Alt Tribunal afirma en la sentència analitzada que “el desconeixement d’allò que es notifica fa impossible no ja que pugui desplegar-se una defensa eficaç, sinó qualsevol defensa (…) Allò rellevant no és tant que es compleixin les previsions legals sobre com s’han de dur a efecte les notificacions, sinó el fet que els administrats arribin a tenir coneixement d’elles”. Així, i tal i com té dit el Tribunal Constitucional en diverses sentències (per totes, la STC 78/1999 de 26 d’abril, fonament de dret segon), ni tota deficiència en la pràctica de la notificació implica necessàriament una vulneració de l’article 24.1 de la Constitució ni una notificació correctament practicada en el plànol formal suposa que s’abasti la finalitat que li és pròpia, és a dir, que respecti les garanties constitucionals que aquest precepte estableix.

Per tant, des de Tot Dret Advocats entenem que la nul·litat no està motivada pel simple fet que la notificació de l’Administració contingui fulls en blanc, sinó pel fet que induint a error a l’administrat (com induí a l’administrat en el cas analitzat en la sentència de referència), li generi indefensió bé sigui per pensar que la notificació practicada és errònia (ja que contenia una segona fulla en blanc i el contribuent pensava que la resta de fulles també estarien en blanc per tractar-se d’una errada informàtica), bé per mancar dades essencials que li permetin conèixer la finalitat d’aquella notificació i que fan palesa una evident manca de diligència per part de l’Administració en les relacions amb els seus administrats.

Ferran Herrera